• NBTC E-Lib_082020
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
การประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในระบบเอฟ
  29 view

การประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในระบบเอฟ สามารถรับชมการประชุมย้อนหลังได้ช่องทางดังนี้ Facebook ของสำนักงาน กสทช. > https://www.facebook.com/ONBTC/ หรือ YouTube ของสำนักงาน กสทช. https://www.youtube.com/c/nbtcth-channal

MARC Information

245 a : Title 
การประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในระบบเอฟ 
856 : Youtube VDO Code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น