• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page

       ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการเข้าสู่เว็บไซต์ https://lib.nbtc.go.th และ/หรือ แอปพลิเคชัน NBTC e-Library ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ สำนักงาน กสทช. แก่ผู้สนใจ  ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้  ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาข้อกำหนดฉบับนี้ และ/หรือ ข้อกำหนดอื่นใดที่ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้  หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการให้บริการ ขอความกรุณายุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้ทันที


ข้อกำหนดการให้บริการ


๑.   ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเป็นบริการสาธารณะแก่ที่ผู้สนใจข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ สำนักงาน กสทช. และอนุญาตให้ใช้ข้อมูล ดาวน์โหลด หรือทำสำเนา โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้


๒.   ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. สงวนสิทธิ์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบและลักษณะของบริการ รวมทั้งการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า


๓.   ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความ บทความ รูปภาพ
วีดิทัศน์ เสียง กราฟิก หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นต้น โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ


๔.   เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น  ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น


๕.   ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. สงวนสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง


๖.   ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใด รวมทั้งปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากหมายเลขไอพี (IP Address) ใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดต่อกฎหมาย


๗.   การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ ๖ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้


๘.   ในกรณีที่ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า


สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ


๑.   ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอแก่ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง


๒.   ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช.  และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป


๓.   ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดย วิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้


๔.   ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวาง หรือรบกวนบริการของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ


๕.   ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน ขายต่อบริการ หรือดำเนินการอื่นใดกับเนื้อหาหรือข้อมูลบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้


๖.   ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
๗.   ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงาน กสทช. ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด


การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ


๑.   การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น  สำนักงาน กสทช. มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้องความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และ สำนักงาน กสทช. ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สำนักงาน กสทช. หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการเว็บไซต์เหล่านั้น


๒.   กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สำนักงาน กสทช.  ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของ สำนักงาน กสทช. ได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก สำนักงาน กสทช. แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สำนักงาน กสทช. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้


การปฏิเสธความรับผิด


๑.   สำนักงาน กสทช. จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่า สำนักงาน กสทช.
จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น


๒.   สำนักงาน กสทช. จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้บริการ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้  ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า สำนักงาน กสทช. จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น


๓.   ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน นี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่งและนำเสนอตามสภาพ ที่ได้รับจากแหล่งที่น่าจะเชื่อถือได้ แต่ สำนักงาน กสทช. ไม่อาจรับรองว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือสมบูรณ์เพื่อการใช้ประโยชน์ใดๆ ผู้ใช้บริการพึงใช้วิจารณญาณด้วยตนเอง และโปรดทราบว่าบรรดาบทความ ข้อแนะนำ หรือความคิดเห็นใดๆ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน  นี้ยังคงเป็นของผู้นำเสนอข้อมูลดังกล่าว มิได้หมายความว่า ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. จะเห็นพ้องหรือยอมรับบทความ คำแนะนำ หรือความคิดเห็นนั้น เว้นแต่จะมีข้อความแสดงโดยชัดแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น 


การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ


๑.   สำนักงาน กสทช. จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมั่นคงปลอดภัยและปิดเป็นความลับ และปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สำนักงาน กสทช. (Privacy Policy)


๒.   ผู้ใช้บริการโปรดศึกษารายละเอียดได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สำนักงาน กสทช. (Privacy Policy)


กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 


๑.  สำนักงาน กสทช. หรือผู้ที่อนุญาตแก่ สำนักงาน กสทช. เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด รวมทั้งผลประโยชน์ทั้งหมดที่มีอยู่ในบริการ ซึ่ง สำนักงาน กสทช.
หรือผู้ที่อนุญาตแก่ สำนักงาน กสทช. เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม


๒.   สำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาต่างๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้
ซึ่งครอบคลุมถึงไฟล์ข้อมูล ข้อความ บทความ รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง กราฟิก หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เว้นแต่จะระบุโดยชัดแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น โดย สำนักงาน กสทช. มีสิทธิหรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้นห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สำนักงาน กสทช. เว้นแต่การใช้จัดพิมพ์หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นการส่วนบุคคล โดยผู้ใช้ต้องไม่ลบข้อความเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาออกจากเนื้อหานั้น


๓.   ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ สำนักงาน กสทช.  โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สำนักงาน กสทช.


กฎหมายที่ใช้บังคับและการชดใช้ค่าเสียหาย


๑.   การตีความ และการบังคับตามข้อกำหนดการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย


๒.   กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดใช้ค่าเสียหายจากความรับผิดหรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าทนายความ) ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับจะชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. ทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้บริการนี้หรือไม่


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :  e_library@nbtc.go.th

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ