• NBTC E-Lib_082020
  • MEGATECH BOOK
  • National Geographic Magazine
  • Infocenter
5G เชื่อมใจไม่ไกลห่าง

ปีนี้ ช่วงเวลานี้ หลายๆอย่างอาจจะไม่เป็นใจ แต่ขอให้มั่นใจว่าเราทุกคนจะฝ่าฝันวิกฤตินี้ไปได้ ...เทคโนโลยีเชื่อมต่อทุกความรู้สึก ให้ใกล้ชิดกันได้ทุกวัน กสทช. พาไทยก้าวไกลไปกับสัญญาณ 5G

MARC Information

245 a : Title 
5G เชื่อมใจไม่ไกลห่าง 
856 : Youtube VDO Code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น