• NBTC E-Lib_082020
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”

KAMONLAK PINYAKONG
09 Sep 2021

ความรู้ที่ไม่ควรถูกปิดกั้น 2 แหล่งนี้จึงสำคัญกว่าแหล่งเดียว!

                สำนักงาน กสทช. ได้อนุมัติภารกิจให้ดำเนินงานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. ในการให้บริการประชาชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557


                ทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานกสทช. ได้จัดตั้งขึ้นตาม พ... ข้อมูลข่าวสารของราชการ .. 2540 และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน กสทช. มาจัดไว้เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดู และให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่เปิดเผยตาม พ... องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


               โดยปัจจุบันห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานกสทช. ได้มีการพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าสู่สำนักงานดิจิทัลอย่างเต็ม รูปแบบ เพื่อมีคลังความรู้ที่ทันสมัย ปัจจุบันมีจำนวนทรัพยากรมากกว่า 8,000 รายการรองรับต่อความต้องการ โดยได้เน้นการให้บริการออนไลน์ เพื่อสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว และอำนวยความสะดวก ในการสืบค้นข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการและประชาชนที่สนใจ และนี่คือแหล่งความรู้ที่ไม่ควรถูกปิดกั้น 2 แหล่งนี้  จึงสำคัญกว่าแหล่งเดียว! ไปสืบค้นข้อมูลหาความรู้กันเลยค่ะสามารถเข้าใช้บริการออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน กสทช.
Link : https://lib.nbtc.go.th
และแอปพลิเคชัน  :  “NBTC e - Library”
สามารถดาวน์โหลดได้เลยฟรี! จาก App Store และ Play Store
สอบถามเพิ่มเติม : e_library@nbtc.go.th
.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.
Link : http://infocenter.nbtc.go.th
สอบถามเพิ่มเติม : infocenter@nbtc.go.th


ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่...Facebook page
https://www.facebook.com/nbtcelibrary