• NBTC E-Lib_082020
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • National Geographic Magazine
  • Infocenter

KAMONLAK PINYAKONG
11 Jan 2021

"พี่ปกป้อง" Chat Bot ออนไลน์ ตอบข้อสงสัยเรื่องร้องเรียนผ่านสมาร์ตโฟน สะดวก รวดเร็ว ทันใจ


 


สคบ. ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น OCPB Connect ให้บริการความรู้ การรับเรื่องร้องเรียน และมี Chat Bot พี่ปกป้องให้บริการประชาชน โดยรวบรวมข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถเรียกดู การตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการ การขึ้นทะเบียนจดแจ้งประกอบธุรกิจ ประกอบอาชีพ การเตือนภัยสินค้า บริการ องค์ความรู้ ข่าวสาร รวมทั้งการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น OCPB Connect จะพบกับการให้บริการดังนี้


         - หมวดที่ 1 เตือนภัยผู้บริโภคเรื่องสินค้า องค์ความรู้ และข่าวสาร


         - หมวดที่ 2 เรื่องร้องทุกข์และตรวจสถานะขั้นตอนการด าเนินเรื่อง


         - หมวดที่ 3 สถิติร้องทุกข์หรือวิเคราะห์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค


         - หมวดที่ 4 ตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการ ขึ้นทะเบียน ประกอบวิชาชีพ


หมวดที่ 1 เตือนภัยผู้บริโภคเรื่องสินค้า องค์ความรู้ ข่าวสาร เป็นฟังก์ชั่นที่บริการการแจ้งเตือน ภัยให้ผู้บริโภคองค์ความรู้ในด้านการบริโภคสินค้าต่าง ๆ และข่าวสาร เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้ามาศึกษาหาข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวผู้บริโภคได้ เช่น ถูกหลอกให้ สมัครสมาชิกโดยมีผลตอบแทนสูง หรือการรับบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น


หมวดที่ 2 เรื่องร้องทุกข์และตรวจสถานะขั้นตอนการดำเนินเรื่อง ฟังก์ชั่นนี้บริการรับเรื่อง ร้องเรียนอีกช่องทางเพื่อให้สามารถร้องเรียนได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


หมวดที่ 3 สถิติร้องทุกข์หรือวิเคราะห์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ฟังก์ชั่นนี้บริการข้อมูลสถิติ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค วิเคราะห์แนวโน้ม และทิศทางของปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคในมิติต่าง ๆ เพื่อกำกับ ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม


หมวดที่ 4 ตรวจสอบสถานะผู้ประกอบการ ขึ้นทะเบียน ประกอบวิชาชีพ ฟังก์ชั่นนี้บริการ ผู้บริโภค ในด้านการตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการ การขึ้นทะเบียนจดแจ้ง และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้ผู้บริโภคได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมี "พี่ปกป้อง" Chat Bot ที่เปรียบเสมือนเพื่อนออนไลน์ คอยตอบข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้เข้ามาพูดคุยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งแอพพลิเคชั่น OCPB Connect ได้ทั้ง ระบบ IOS และ Androidแหล่งที่มา : ข่าว สคบ.