• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี 2565

"แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2565"
• เพื่อใช้เป็นแผนในการปฏิบัติงานประจำปีในด้านต่างๆ โดยถ่ายทอดนโยบาย กสทช. และสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2565 แผนแม่บทต่างๆ ของ กสทช. ได้แก่ แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม และแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) ซึ่งเป็นแผนของหน่วยงานไปพลางก่อน
• ในระหว่างที่สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ 3 เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานและการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของสำนักงาน กสทช. และแผนฉบับนี้ยังมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่เผยแพร่ : Apr 11, 2022
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 86
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
แผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี 2565 
300 a : Total pages 
86 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ