• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • MEGATECH BOOK
  • Facebook Page
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
รายงานประจำปี 2562 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการ ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก หรือศึกษาในสาขา วิชาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองนโยบายด้านกำลังคนและการพัฒนาประเทศด้วยการสร้างทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพ สามารถใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการพัฒนาตนเองต่อยอดสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ในปีที่ผ่านมา กองทุนได้มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการจัดสรรเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตอบสนอง นโยบายด้านกำลังคนของภาครัฐ รวมถึงเร่งพัฒนารูปแบบการให้บริการทางการเงินเพื่อการศึกษาทั้งในด้าน กระบวนการทำงานและยกระดับการให้บริการแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยวางแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบ รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนให้พร้อมก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ตลอดจนมีกระบวนการบริหารหนี้ตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม มีการออกมาตรการช่วยเหลือและกระตุ้น การชำระหนี้ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบและวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืม เพื่อให้ภารกิจในการ กระจายโอกาสทางการศึกษาครอบคลุมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริหารจัดการเงิน ทุนหมุนเวียนเป็นไปอย่างยั่งยืน

วันที่เผยแพร่ : Oct 14, 2021
สำนักพิมพ์ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หมวดหมู่ : CD/DVD
ชุด : -
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB004543 รายงานประจำปี 2562 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานประจำปี 2562 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
050 a : Classification No. 
 
050 b : Publish Year 
2564 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ