รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระดับภูมิภาค

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ไว้ โดยมีหลักการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนมิให้ถูกละเมิดจากผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในลักษณะที่เป็นเท็จ บิดเบือน อคติ ไม่เป็นธรรม ครอบงำ หรือเป็นการเอาเปรียบเพื่อประโยชน์ทางการค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก มีประสิทธิภาพ มีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและไม่เลือกปฏิบัติ

วันที่เผยแพร่ : Oct 05, 2020
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 218
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ระดับภูมิภาค 
300 a : Total pages 
218 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น