• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินการ และการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2566

มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปผลการศึกษา ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. และจัดทำรายงานประกอบการดำเนินงานของกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2566 ซึ่งใช้ CIPPI Model ในการประเมินทั้ง 5 ด้าน คือ บริบทหรือสภาวะแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น และผลกระทบ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อศึกษาผลการดำเนินการและการบริหารของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2566
2) เพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินการและการบริหารของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2566
3) เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2566
“สามารถดาวน์โหลด E-book เพื่ออ่านรายละเอียดได้เพิ่มเติม”

วันที่เผยแพร่ : May 13, 2024
สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.)
จำนวนหน้า : 446
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินการ และการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2566 
300 a : Total pages 
446 
260 b : Name of publisher 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) 
260 c : Publish Year 
2566 
000 a : Book tag 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ