• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
รายงานประจำปี 2566 สำนักงานกิจการยุติธรรม

“รายงานประจำปี สกธ. พ.ศ. 2566 ฉบัับ “ก้้าวสู่่ 2 ทศวรรษกัับการพััฒนากระบวนการยุุติิธรรม” ได้้รวบรวมการดำเนิินงานที่่สำคััญของ สกธ. ในการ ขัับเคลื่่อนกระบวนการยุุติิธรรมไทยผ่่านหลากหลายผล งาน เพื่่อเป้าหมายที่่สำคััญ คืือ การเข้้าถึึง เสมอภาค และ ความปลอดภัยของประชาชน หวัังว่่ารายงานฉบัับนี้จะให้้ ข้้อมููลที่่เป็็นประโยชน์กับทุุกท่่าน ได้นำไปต่่อยอด สร้้างสรรค์์ งานยุุติิธรรมที่่เป็นที่่เชื่่อมั่่นให้้กัับประชาชนต่่อไป”

วันที่เผยแพร่ : Mar 21, 2024
สำนักพิมพ์ : กระทรวงยุติธรรม
หมวดหมู่ : รายงานประจำปี
จำนวนหน้า : 122
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานประจำปี 2566 สำนักงานกิจการยุติธรรม 
300 a : Total pages 
122 
260 b : Name of publisher 
กระทรวงยุติธรรม 
260 c : Publish Year 
2567 
000 a : Book tag 
260 c : Publish Year 
2567 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ