• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
การปรับตัวในการบริหารจัดการสถานีวิทยุทดลองกระจายเสียงประเภทธุรกิจ กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อความอยู่รอด

“การส่งวิทยุกระจายเสียงยุคแรกเป็ นการส่งแบบระบบ AM และ FM สื่อวิทยุกระจายเสียง ในอดีตจัดรายการในลักษณะการออกอากาศแพร่ข่าวสารไปสู่ผู้ฟังด้วยการสื่อสารด้วยเสียง ปัจจุบันสื่อออนไลน์มีผลอย่างมาก คนฟังวิทยุน้อยลง นับตั ้งแต่อินเทอร์เน็ตเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิต ของผู้คน และจ านวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ ้น ส่งผลให้พฤติกรรมการรับสื่อของคนไทยเปลี่ยนไป สื่อใหม่มีลักษณะหลอมรวมทั ้งข้ อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือรูปภาพ ส่งผลให้สถานี วิทยุกระจายเสียงต่างๆ ต้ องปรับตัวอย่างมากเพื่อให้ อยู่รอดในยุคที่สื่อใหม่ก าลังเติบโต วัตถุประสงค์ในงานวิจัยนี ้ คือ เพื่อศึกษาการปรับตัว และปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวในการบริหาร จัดการสถานีวิทยุทดลองกระจายเสียงประเภทธุรกิจ ด้านบริหารงาน 4M และการปรับตัวโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์กลุ่มเป้ าหมายคือ ผู้อ านวยการสถานีวิทยุทดลองกระจายเสียงประเภทธุรกิจ จ านวน 10 คน เก็บรวมรวมข้อมูลจาก การสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลในระหว่างการเก็บข้อมูลร่วมกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง เป็ นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สถานีวิทยุทดลองกระจายเสียง ประเภทธุรกิจ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีการปรับตัวในด้านบริหารงาน 4 M คือ 1. คน (Man) นักจัดรายต้องมีความรู้ รอบด้าน ทันสมัย สามารถท างานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน 2. เงิน (Money) ท าการตลาดที่แตกต่างจากเดิมต้องปรับกลยุทธ์ เช่น การลดค่าใช้จ่าย ต่อยอดธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ 3.วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและทันสมัย 4. วิธี ปฏิบัติงาน (Method) การด าเนินงานในลักษณะครอบครัว ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การปรับตัวโดย ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) คือ การติดต่อสื่อสารหรือการหาข้ อมูลมีความ สะดวกรวดเร็วและเพิ่มขึ ้นหลายช่องทาง”

วันที่เผยแพร่ : Mar 20, 2024
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 149
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
การปรับตัวในการบริหารจัดการสถานีวิทยุทดลองกระจายเสียงประเภทธุรกิจ กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อความอยู่รอด 
300 a : Total pages 
149 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2563 
000 a : Book tag 
260 c : Publish Year 
2563 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ