• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
การศึกษาความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการกำกับดูแลการให้บริการโทรทัศน์ในรูปแบบ OVER THE TOP

“การปรับเปลี่ยนนิเวศน์อุตสาหกรรมโทรทัศน์มาสู่การรับชมรายการได้อย่างไร้ข้อจำกัด ด้านพื้นที่การให้บริการ และเวลาการรับชมโทรทัศน์ที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้เลือกด้วยตนเอง นอกจากนี้ ผู้ผลิตรายการ ผู้สร้างเนื้อหารายการก็มีการปรับเปลี่ยนจากบทบาทการเป็นผู้ให้บริการเท่านั้น ไปเป็น ผู้ใช้บริการที่สามารถสร้างและผลิตรายการหรือเนื้อหาได้ (user generated content) และนำ เผยแพร่รายการ เนื้อหาไปสู่สาธารณะได้ด้วยตนเอง ซึ่งบริบทดังกล่าวมีอิทธิพลส่งผลถึงการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของคนในสังคมอย่างมีนัยสำคัญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งในเชิง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ แต่กฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อ และการให้บริการโทรทัศน์ที่มีผลบังคับใช้ อยู่ในปัจจุบันยังคงยึดโยงอยู่กับเทคโนโลยี รูปแบบการให้บริการแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ กฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับตลาดการให้บริการโทรทัศน์ในประเทศไทย เช่น พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคน ต่างด้าว พ.ศ. 2542 ได้มีการกำหนดข้อห้ามให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจüิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย โดยเด็ดขาด จึงสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาในเชิงโครงสร้างกฎหมายที่ไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยี กล่าวคือ ปัญหาของกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการเข้าสู่ตลาดการให้บริการ โทรทัศน์ของประเทศไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนิเวสน์อุตสาหกรรมโทรทัศน์และปัญหาขาด กลไกทางกฎหมายในการกำกับดูแลการให้บริการโทรทัศน์ในรูปแบบ OTT ที่เหมาะสม ขาดความ ครอบคลุมในลักษณะการให้บริการที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลย”

วันที่เผยแพร่ : Mar 20, 2024
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 315
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
การศึกษาความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการกำกับดูแลการให้บริการโทรทัศน์ในรูปแบบ OVER THE TOP 
300 a : Total pages 
315 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2565 
000 a : Book tag 
260 c : Publish Year 
2565 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ