• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
ปัจจัยที่มีต่อการเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน: กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

“การศึกษาคร้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และด้านพฤติกรรมการลงทุนที่มีผลต่อการเลือกนโยบายในการลงทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยเก็บแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น 300 กลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์แบบ 2 กลุ่ม (Binary Logistic Regression Analysis) โดยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และวัตถุประสงค์ในการเลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยวชีพเพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน”

วันที่เผยแพร่ : Mar 20, 2024
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 104
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
ปัจจัยที่มีต่อการเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน: กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
300 a : Total pages 
104 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2563 
000 a : Book tag 
260 c : Publish Year 
2563 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ