• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
ผลกระทบของความไม่แน่นอนด้านนโยบายการกำกับดูแลต่อผลตอบแทนส่วนเกินของหลักทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแล : กรณีศึกษา สำนักงาน กสทช.

• การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาดัชนีความไม่แน่นอนทางด้านการกำกับดูแล (RPU) ของสำนักงาน กสทช. และเพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ของดัชนีดังกล่าวต่อระดับอัตราผลตอบแทนส่วนเกิน ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล สำหรับระเบียบวิธีการศึกษาการพัฒนาดัชนีความไม่แน่นอนเป็นไป ตามแนวทางของ Baker et al., (2016) และศึกษาความสัมพันธ์จากข้อมูลอนุกรมเวลาตั้งแต่การก่อตั้งสำนักงาน กสทช. จนถึงปัจจุบัน (2011M10 – 2022M12) ผลการศึกษา พบว่า การกำกับดูแลสะท้อนผ่านดัชนีมีแนวโน้มความไม่แน่นอนที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมา และพบความสัมพันธ์ของความไม่แน่นอนด้านนโยบายต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.10 ยืนยันผลการศึกษาตามงานการศึกษาอื่น ๆ ก่อนหน้า ขณะที่ในกลุ่มกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้น ในการศึกษาเหตุการณ์ผลตอบแทนส่วนเกินในหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากกลุ่มดัชนีความไม่แน่นอนที่มีค่าสูง (High-RPU) พบว่า ความไม่แน่นอนด้านนโยบายสามารถส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนส่วนเกินของหลักทรัพย์ภาพรวมได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยสามารถสรุปได้ว่า ก่อนการเกิดเหตุการณ์ความไม่แน่นอนสูงประมาณ 6 เดือน หลักทรัพย์จะมีผลตอบแทนส่วนเกินสะสมเฉลี่ยติดลบ และกลับมามีผลสะสมเป็นบวกในช่วง 1-2 เดือนก่อนการเกิดเหตุการณ์ และเมื่อผ่านจุดการเกิดเหตุการณ์ หลักทรัพย์จะยังได้รับผลกระทบเชิงลบต่อเนื่อง โดยมีผลตอบแทนส่วนเกินสะสมติดลบกว่า 6-10 เดือน หรืออาจมีควันหลงยาวได้ถึง 13-15 เดือน

วันที่เผยแพร่ : Mar 18, 2024
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 34
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
ผลกระทบของความไม่แน่นอนด้านนโยบายการกำกับดูแลต่อผลตอบแทนส่วนเกินของหลักทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแล : กรณีศึกษา สำนักงาน กสทช. 
300 a : Total pages 
34 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2564 
000 a : Book tag 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ