• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
พฤติกรรมการจ่ายเงินเพื่อซื้อเลขหมายและการประยุกต์ใช้แบบจำลองราคาเพื่อการตั้งราคาที่เหมาะสมในการพัฒนารูปแบบการประมูลเลขหมายสวยของสำนักงาน กสทช.

"• จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ย จำนวนเลขหมายที่ถือในปัจจุบัน และปัจจัยด้านจิตวิทยาด้านตัวเลข มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเลขหมายอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.1 ขณะที่มีปัจจัยส่วนบุคคลเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้น ได้แก่ ลักษณะการซื้อขายเชิงธุรกิจที่ไม่พบความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่อย่างใด เช่นเดียวกับการทดสอบก่อนหน้า การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการซื้อเลขหมายกับการตัดสินใจซื้อเลขหมาย สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อเลขหมายโดยรวมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ยกเว้นพฤติกรรมการเลือกสถานที่เพื่อจ่ายเงินซื้อเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้นที่ไม่พบความสัมพันธ์ทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.1 นอกจากนี้ การศึกษาปัจจัยในการกำหนดราคาสุดท้ายของเลขหมาย พบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับเลขศาสตร์ ได้แก่ ผลรวมเลขหมายมีความหมายที่ดี และเลขคู่ภายในมีความมงคล มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในการกำหนดราคาสุดท้าย"

วันที่เผยแพร่ : Mar 18, 2024
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 49
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
พฤติกรรมการจ่ายเงินเพื่อซื้อเลขหมายและการประยุกต์ใช้แบบจำลองราคาเพื่อการตั้งราคาที่เหมาะสมในการพัฒนารูปแบบการประมูลเลขหมายสวยของสำนักงาน กสทช. 
300 a : Total pages 
49 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2564 
000 a : Book tag 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ