• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2568) (ฉบับปรับปรุง)

“แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2568) (ฉบับปรับปรุง) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองต่อบริบทดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ในลักษณะต่างๆ ให้มากขึ้น อาทิ
• การสร้างสมดุลระหว่างความต้องการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่กับจำนวนคลื่นความถี่ที่มีอยู่ในกิจการวิทยุกระจายเสียง เพิ่มทางเลือกในการให้บริการกระจายเสียงเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการให้ใบอนุญาตวิทยุระบบดิจิทัล สนับสนุนให้มีบริการกระจายเสียงผ่านระบบออนไลน์
• ในส่วนของกิจการโทรทัศน์ เน้นนโยบายเชิงรุกในหลายมิติ ตั้งแต่การกำกับดูแลที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรในกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม ยกระดับการผลิตเนื้อหาที่มุ่งสู่ตลาดต่างประเทศ และการเสนอปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัล
• ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึง มีความหลากหลายในมิติทางสังคม ยกระดับกลไกการกำกับดูแลผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบโซเชียลเครดิต รวมถึงการกำกับดูแลกันเองของผู้ประกอบวิชาชีพ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลบริการแบบหลอมรวมเพื่อมิให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ บริหารเรื่องร้องเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนทุกภาคส่วนมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึง รับรู้ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเท่าเทียมยิ่งขึ้น...”

สามารถดาวน์โหลดแผนแม่บทฉบับนี้ได้ที่
https://broadcast.nbtc.go.th/law-masterplan

วันที่เผยแพร่ : Oct 30, 2023
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 84
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2568) (ฉบับปรับปรุง) 
300 a : Total pages 
84 
650 a : Subject 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2566 
000 a : Book tag 
260 c : Publish Year 
2566 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ