• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
Implications of the 3-to-2 Merger on Telecommunication Service Prices : Case Study of Thailand

บทความ เรื่อง “Implications of the 3-to-2 Merger on Telecommunication Service Prices : Case Study of Thailand” ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุม International Telecommunications Society (ITS) ครั้งที่ 32 ณ เมืองมาดริด ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2566 การจะนำเสนอบทความในที่ประชุมดังกล่าวได้นั้น จะต้องผ่านการคัดเลือกโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของ ITS โดยเนื้อหาของการวิจัยจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อตามที่ ITS กำหนด ซึ่งหมายรวมถึงประเด็นเชิงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับตลาดโทรคมนาคมด้วย จุดประสงค์ของการประชุมในเวทีดังกล่าว คือ การนำเสนอปัญหาการวิจัย วิธีการวิเคราะห์ และผลสรุป เพื่อรับหรือแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงวิชาการจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป...
การศึกษานี้จะกำหนดขอบเขตการวิเคราะห์เฉพาะตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เท่านั้น วัตถุประสงค์ ของการศึกษานี้ คือ การพิจารณาว่าราคาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นเท่าใดหลังจากการรวมธุรกิจ ระหว่าง TRUE และ DTAC และพิจารณาว่าระดับของประสิทธิภาพเชิงต้นทุนที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการรวมธุรกิจจะสูงพอจนลดแรงจูงใจในการขึ้นราคาหรือไม่...
ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า UPP มีค่าเป็นบวก คือ อัตราค่าบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Herfindahl-Hirschman Index (HHI) หรือดัชนีที่ใช้วัดการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังการรวมธุรกิจ ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ MS ราคาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (บาทต่อนาที) เฉลี่ยของตลาดอาจเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.95 ของอัตราก่อนรวมธุรกิจ ผลการวิเคราะห์นี้จึงสนับสนุนการกำหนดนโยบายกำกับดูแลอัตราค่าบริการค้าปลีก
สามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านเนื้อหาบทความเพิ่มเติม
https://www.nbtc.go.th/News/Information/62791.aspx

วันที่เผยแพร่ : Oct 12, 2023
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 2
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
Implications of the 3-to-2 Merger on Telecommunication Service Prices : Case Study of Thailand 
300 a : Total pages 
650 a : Subject 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2566 
000 a : Book tag 
260 c : Publish Year 
2566 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ