• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการดิจิทัลอัจฉริยะ (Smart Digital Industrial Organization and Management)

“หนังสือเล่มนี้ เป็นการผสมผสานองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ (Modern Digital Technology) และระบบการจัดการเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย อาทิเช่น เทคโนโลยีการสื่อสาร 5G ระบบความจริงเสมือน (Virtual Reality : VR) ระบบความจริงเสมือนเพิ่มเติม (Augmented Reality : AR) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) เป็นต้น...

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดของเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การนำทฤษฎีและแนวคิดของเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมไปใช้งานจริง (Use Case) สามารถนำไปเป็นแนวทางในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจ และองค์กรกำกับดูแล (Regulator) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีความทันสมัยก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา องค์กรอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจ องค์กรกำกับดูแล และผู้ที่สนใจศึกษาแนวคิดของเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม นำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์ และนำไปปรับใช้กับอุตสาหกรรมและธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จต่อไป”

วันที่เผยแพร่ : Oct 02, 2023
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 352
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการดิจิทัลอัจฉริยะ (Smart Digital Industrial Organization and Management) 
300 a : Total pages 
352 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2564 
000 a : Book tag 
260 c : Publish Year 
2564 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ