• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยุคดิจิทัล : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ”

“รายงานฉบับนี้ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นผู้ศึกษาวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 5 ประการ
• ประการแรก ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของสังคมในอดีตและสังคมดิจิทัล
• ประการที่สอง ศึกษาความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมถึงศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่ามีความสอดคล้องกับบริบทของสังคมหรือไม่
• ประการที่สาม ศึกษาขอบเขตของลักษณะการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงเงื่อนไขในการจำกัดสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล
• ประการที่สี่ ศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นถึงบทบาท หน้าที่ และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไทยกับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรเทียบเท่าของต่างประเทศ ตลอดจนช่องทางในการใช้สิทธิเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ คุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล โดยมีประเทศกรณีศึกษา 4 ประเทศ ได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา
• ประการที่ห้า การเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในยุคดิจิทัล เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

วันที่เผยแพร่ : May 22, 2023
สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
จำนวนหน้า : 562
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยุคดิจิทัล : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ” 
300 a : Total pages 
562 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
260 c : Publish Year 
2565 
000 a : Book tag 
260 c : Publish Year 
2565 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ