• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2566

แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2566 มีสาระสำคัญประกอบด้วย
• ส่วนที่ 1 การถ่ายทอดนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ
• และส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2566 ซึ่งได้กำหนดแผนงาน งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน กสทช. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2565 – 2570) งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และการติดตามประเมินผล เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์สำนักงาน กสทช. “เป็นองค์กรกำกับดูแลชั้นนำในระดับสากล เพื่อพัฒนากิจการสื่อสารเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศอย่างยั่งยืน” และเป้าประสงค์ของสำนักงาน กสทช. ที่มุ่งพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรกำกับดูแลที่มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นที่เชื่อถือและพึ่งพาได้ของประชาชน และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการดาวเทียมและกิจการวิทยุคมนาคม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วันที่เผยแพร่ : Mar 31, 2023
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 75
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2566 
300 a : Total pages 
75 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 
260 c : Publish Year 
2566 
000 a : Book tag 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ