• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองต่อโครงสร้างพื้นที่สีเขียวของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
TU Library

อำเภอศรีราชาตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะด้านการเป็นศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดการขยายตัวของเมืองตามเส้นทางการคมนาคมขนส่งไปรุกล้ำพื้นที่สีเขียว การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์อยู่ 3 ประการ คือ ประการแรกเพื่อนำเสนอการจำลองพลวัตการพัฒนาที่ดินในอำเภอศรีราชาและการคาดการณ์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2569 ถึง พ.ศ. 2579 และภายใต้สถานการณ์
ที่แตกต่างกันนั่นคือการเปลี่ยนแปลงในอดีตตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2559 โดยใช้แบบจำลอง CA-Markov ผลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2559 แสดงให้เห็นว่าพื้นที่เมืองที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ใน พ.ศ. 2559 เปลี่ยนจากพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เบ็ดเตล็ด ผลการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินโดยมีค่าความแม่นยำ (Overall Accuracy) อยู่ที่ร้อยละ 89.97 และค่าสัมประสิทธิ์แคปปา (Overall Kappa) เท่ากับร้อยละ 92.28 พบว่าประเภทของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินมีความแตกต่างกันทั้งในด้านขนาดและที่ตั้งโดยเฉพาะในเขตเมืองและพื้นที่เกษตรกรรม ในขณะเดียวกันการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงสร้างพื้นที่สีเขียว ซึ่งสามารถทำได้โดยการทำแผนที่ซ้อนทับของพื้นที่เมืองจำลองและองค์ประกอบโครงสร้างสีเขียว อันประกอบด้วย ขนาดพื้นที่ของพื้นที่สีเขียว ความยาวรวมของขอบของพื้นที่สีเขียว ดัชนีรูปร่าง อัตราส่วนของความยาวขอบต่อพื้นที่ และมิติเศษส่วน การศึกษานี้พบว่าพื้นที่สีเขียวได้รับผลกระทบจากการกลายเป็นเมืองไม่เพียงแต่รูปแบบเชิงพื้นที่ของขนาดของพื้นที่สีเขียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภูมิทัศน์ของเมืองด้วย ซึ่งในทางกลับกันก็มีอิทธิพลต่อโครงสร้างสีเขียวด้วย ผลในท้ายที่สุดแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนา EEC จะมีความยั่งยืนมากขึ้นภายใต้ข้อจำกัดของการป้องกันระบบนิเวศและการเพาะปลูก นอกจากนี้การระบุโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวที่อ่อนไหวต่อการขยายตัวของเมืองเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการจัดทำกลยุทธ์ของแผนพัฒนา EEC
ในการวางผังเมืองในอนาคตในอำเภอศรีราชา

หมวดหมู่ : Thammasat University Theses
จำนวนหน้า : 14, 122 แผ่น
ความนิยม :
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองต่อโครงสร้างพื้นที่สีเขียวของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
300 a : Total pages 
14, 122 แผ่น 
050 b : Publish Year 
2019 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
000 a : Book tag 
TU Library 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ