• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page
การวิเคราะห์รูปแบบเมืองที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
TU Library

อุบัติเหตุทางถนนในอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร นับว่าเป็นปัญหาสำคัญด้านการจราจรในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าสถิติของปัญหาดังกล่าวยังคงมีสถิติที่สูง แม้ว่าจำนวนด้านประชากรจะลดลงก็ตาม อาจเป็นได้ว่า จากการกำหนดนโยบายการกระตุ้นพัฒนาของภาครัฐในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เน้นมุ่งกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคด้วยการพัฒนาเมืองหลัก และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ อีกทั้งภาครัฐได้ลงทุนพัฒนาโครงการต่างๆ ในด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั้งระบบถนนและระบบราง จึงควรมีการศึกษาพัฒนาองค์ประกอบทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของเมือง อันเป็นสิ่งบอกเหตุปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ด้วยเหตุนี้ การศึกษานี้จึงสร้างรายการตัวแปร 19 ตัวแปร 762 ชุดข้อมูลเพื่อประเมินรูปแบบเมืองในอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยประยุกต์เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์ปัจจัย Factor Analysis ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรว จExploratory Factory Analysis: EFA เพื่อลดจำนวนตัวแปรที่มีจำนวน โดยการจับกลุ่มของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มเดียวกัน และสร้างตัวแปรใหม่ได้ 17 ตัวแปร 6 องค์ประกอบ ในการอธิบายรูปแบบเมือง จากนั้นใช้การวิเคราะห์จัดกลุ่ม Cluster Analysis: CA เทคนิค Nonhierarchical Cluster Analysis หรือบางครั้งเรียกว่า K – Means Cluster Analysis เนื่องจากจำนวน caseมีจำนวนมากกว่า 200 case ขึ้นไป ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จำแนกกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกันจากผลลัพธ์ทางสถิติในการจัดกลุ่มปัจจัยของเมืองส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่มโดยกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มช่วง STA ที่ถูกกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด และลักษณะปัจจัยสำคัญประจำของกลุ่มนี้ ได้แก่ ระยะร่นของอาคาร เขตทางของถนน จำนวนช่องจราจร และความกว้างของเกาะกลาง รองลงมาคือ กลุ่มที่ 1 ลักษณะปัจจัยสำคัญประจำของกลุ่มนี้ ได้แก่ ความหนาแน่นสถาบันราชการลักษณะทางโค้งของถนน ลักษณะทางแยกของถนน ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มช่วง STA ที่ถูกกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด และลักษณะปัจจัยสำคัญประจำของกลุ่มนี้ ได้แก่ ความหนาแน่นที่อยู่อาศัยความหนาแน่นพาณิชยกรรม ความหนาแน่นของประชากร ปริมาณการจราจร ขนาดของไหล่ทางขนาดของทางเท้า ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการวางผังเมือง ชุมชนเมือง และลักษณะโครงสร้างข่ายถนน ต่อความปลอดภัยทางถนน รวมถึงเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการอ้างอิงวางแผนพัฒนาเมืองและปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

หมวดหมู่ : Thammasat University Theses
จำนวนหน้า : 12, 109 แผ่น
ความนิยม :
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
การวิเคราะห์รูปแบบเมืองที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
300 a : Total pages 
12, 109 แผ่น 
050 b : Publish Year 
2019 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
000 a : Book tag 
TU Library 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ