• NBTC E-Lib_082020
  • A book about with NBTC e - Library Ep.5
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
  • Mobile Application NBTC E-Library
สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ฯ
  481 view

- สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการกระจายเสียง พ.ศ. ... จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. จำนวน 6 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 - รับชมการประชุมทั้งหมดย้อนหลังได้ทาง https://youtu.be/RyBGy61GH_M - ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น https://bit.ly/3dA1vBG - ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอ https://bit.ly/3jb9ya6

MARC Information

245 a : Title 
สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ฯ 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น