• NBTC E-Lib_082020
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • National Geographic Magazine
  • Infocenter
สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด หัวใจใฝ่ทำดี ตอน พลเมืองแห่งอนาคต

เรื่องราวของการแบ่งปันความสุข...จากการให้ในพื้นที่เล็กๆ ของเด็กหญิง ขยายเป็น “สังคมแห่งการให้” ที่ยิ่งใหญ่ ในสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด หัวใจใฝ่ทำดี ตอน พลเมืองแห่งอนาคต

MARC Information

245 a : Title 
สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ชุด หัวใจใฝ่ทำดี ตอน พลเมืองแห่งอนาคต 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น