• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • PR-Journal
  • PR-Method
  • PR-Smart Digital
  • magazine
  • Facebook Page

KAMONLAK PINYAKONG
01 Feb 2022

เคล็ด [ไม่] ลับ เตรียมตัวสอบ “พนักงานวิทยุสมัครเล่น”


ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน กสทช.​ ขอแนะนำเคล็ดลับในการเตรียมตัวสอบ "พนักงานวิทยุสมัครเล่น" ด้วยทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน “NBTC e-Library” โดยการค้นหาพิมพ์คำว่า "พนักงานวิทยุสมัครเล่น" ผลลัพธ์ของการค้นหาจะมีหนังสือเล่มจริง (Book) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบ (Login) เพื่อเข้าใช้บริการอ่านหนังสือ หรือผู้ใช้บริการใหม่จะต้องทำการสมัครสมาชิกด้วยอีเมล (E-Mail) หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) เข้าสู่ระบบได้ทันที เพียงเท่านี้ผู้ใช้บริการก็จะสามารถอ่านหนังสือได้ โดยหนังสือที่เกี่ยวข้องต่างๆ มีดังนี้


1. หนังสือ "คู่มืออบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น"


คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการอบรมเพื่อรับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นโดยได้รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่น  กฎข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการขอใบอนุญาต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ในการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ดี โดยสามารถเลือกอ่านหนังสือได้ที่ Link https://lib.nbtc.go.th/book-detail/844 หรือสแกน QR code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม2. หนังสือ "แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่น"


แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นมีทั้งหมด 3 เล่ม ได้แก่  1) ​แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (BASIC AMATEUR RADIO OPERATOR) แบบทดสอบฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามหัวข้อวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ซึ่งรายละเอียดของแบบทดสอบได้มีการศึกษาจากข้อกำหนดของสากลและปรับปรุงแก้ไขจากข้อสอบกลางของกรมไปรษณีย์โทรเลข เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยสามารถเลือกอ่านหนังสือได้ที่ Link : https://lib.nbtc.go.th/book-detail/128139 หรือสแกน QR code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 


  2) ​​แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง (Intermediate Amateur Radio Operator) แบบทดสอบฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามหัวข้อวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ซึ่งรายละเอียดของแบบทดสอบโดยอ้างอิงจากแบบทดสอบ Amateur General Class License ของ FCC License ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสามารถเลือกอ่านหนังสือได้ที่ Link : https://lib.nbtc.go.th/book-detail/2994 หรือสแกน QR code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


 


3) ​​แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง (Advanced Amateur Radio Operator) แบบทดสอบฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามหัวข้อวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูงของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ซึ่งรายละเอียดของแบบทดสอบโดยอ้างอิงจากแบบทดสอบ Amateur Extra Class License ของ FCC License ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสามารถเลือกอ่านหนังสือได้ที่ Link : https://lib.nbtc.go.th/book-detail/2995 หรือสแกน QR code เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


        นอกจากนี้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน กสทช.​ ขอแนะนำอีกหนึ่งช่องทาง ในการเตรียมตัวสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นผ่านทางระบบสารสนเทศสำหรับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (One Stop Service) สำนักงาน กสทช. ที่มีบริการในการสมัครอบรมและสอบผ่านสมาคมวิทยุสมัครเล่น (AR) เพื่อขอรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นได้ที่นี้ โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ในการเป็นนักวิทยุสมัครเล่น ดังนี้          รวมถึงบทเรียนหลักสูตรอบรมพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (E-Learning) ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวีดีทัศน์ (Mutlimedia) ให้เลือกดูได้ตามหัวข้อต่างๆ และมีแบบฝึกหัดพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง (E-Practice) แบบฝึกหัดเสมือนจริงที่สามารถค้นคว้าหาความรู้จากแบบทดสอบกลางให้ได้ลองทดสอบกันอีกด้วย เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชนมากยิ่งขึ้น ยังมีอีกหลายบริการในการขอใบแทนประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ, การขอใบแทนประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทจำกัดเขตเดินเรือทะเล และการสมัครสอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หากผู้ที่ใช้สนใจ หรือผู้ใช้บริการต้องการสมัครสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่น สามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่เว็บไซต์https://oss.nbtc.go.th" หรือ QR code เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กสทช. มีบริการบนแอปพลิเคชัน "NBTC e-Library" ที่รวบรวม E-Book เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการดาวเทียม  และหนังสือหมวดหมู่ต่างๆ อีกมากมาย ดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบ iOS และ Android
iOS > https://apps.apple.com/th/app/nbtc-e-library/id955374020?fbclid=IwAR2cISu-WJePIUhv-8BB6lD5PYKm0voaFzTYqDzvF0b2gjb_pYA0y7F8hlM


Android > https://play.google.com/store/apps/details?id=and.zealtech.ntcb
*บุคลากรของสำนักงาน กสทช. สามารถเข้าสู่ระบบผ่าน User AD โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่
**ประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนก่อนเข้าสู่ระบบ สามารถอ่านหนังสือได้ฟรี! ไม่เสียค่าธรรมเนียม


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้