• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี 2564

• คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ได้จัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่่นความถี่่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุุกระจายเสียง วิทยุุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่่แก้ไขเพิ่่มเติม โดยมาตรา 73 กำหนดให้รายงานตามมาตรา 72 อย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาประกอบด้วย
(1) ผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช.
(2) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่่กสทช. ในส่วนที่่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ
(3) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานประจำปีที่่กสทช. ได้จัดทำขึ้นตามมาตรา 76 และ (4) เรื่องอื่่นๆ ที่่เห็นสมควรรายงานให้ กสทช. รัฐสภาหรือประชาชนทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้

วันที่เผยแพร่ : Jun 10, 2022
สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.)
จำนวนหน้า : 252
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี 2564 
300 a : Total pages 
252 
260 b : Name of publisher 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ