• NBTC E-Lib_2022
  • TU
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Infocenter
  • Facebook Page
รายงานการติดตามและประเมินผลนโยบายที่สำคัญของ กสทช. ในด้านกิจการโทรคมนาคม การกำกับดูแลกิจการดาวเทียม

• ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร (อ้างอิง น. 22)
“สำหรับผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. ในด้านการกำกับดูแลกิจการดาวเทียม จากการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร กสทช. ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (พ.ศ. 2563) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้กำหนดแนวทางในการอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทย ให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม เพื่อป้องกันมิให้ประเทศไทยต้องเข้าสู่กระบวนวิธีดำเนินการของเอกสารที่จะครบกำหนดอายุ (Regulatory period) จนนำไปสู่การยกเลิกข่ายงานดาวเทียมหรือการชี้แจงการใช้งานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulations) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) รวมทั้งสามารถใช้สิทธิได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนการประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ในกิจการดาวเทียมกับหน่วยงานภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ และ ศึกษาทิศทาง รูปแบบการให้บริการดาวเทียมในอนาคต และแนวทางในการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย”

วันที่เผยแพร่ : Jun 10, 2022
สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.)
จำนวนหน้า : 395
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานการติดตามและประเมินผลนโยบายที่สำคัญของ กสทช. ในด้านกิจการโทรคมนาคม การกำกับดูแลกิจการดาวเทียม 
300 a : Total pages 
395 
260 b : Name of publisher 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ