• NBTC E-Lib_082020
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
เครื่องชี้ภาวะสังคม 2564

“การจัดทำรายงานฉบับนี้ เพื่อจัดหาและนำเสนอตัวชี้วัดทางสังคมของประเทศให้เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยตัวชี้วัดทางสังคมในรายงานฉบับนี้ แบ่งเป็น 7 สาขา คือ สาขาประชากรและเคหะ แรงงาน การศึกษา สุขภาพ สวัสดิการสังคม หญิงชาย และสังคมอื่นๆ ตัวชี้วัดเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงภาวะการณ์ทางสังคมในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมทั้งแผนงานด้านสังคมอื่นๆ เช่น แผนเด็กและเยาวชน แผนผู้สูงอายุ และแผนพัฒนาสตรี เป็นต้น”

วันที่เผยแพร่ : Dec 14, 2021
สำนักพิมพ์ : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หมวดหมู่ : หนังสือวิชาการ
จำนวนหน้า : 301
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
เครื่องชี้ภาวะสังคม 2564 
300 a : Total pages 
301 
260 b : Name of publisher 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
260 c : Date of publication 
2564 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น