• NBTC E-Lib_2022
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • magazine
  • Facebook Page
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างที่ปรึกษารายการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

จากผลการวิจัย สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลเพื่อนำเสนอต่อ กสทช. และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำหรับผู้ประกอบกิจการ เช่น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นที่เกี่ยวกับ “การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์แบบองค์รวม”
1) การผลิตรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กสทช. ควรมุ่งเน้นกำกับดูแลกับคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ควบคู่ไปด้วย เนื่องจากการกำกับดูแลสื่อมวลชน อาทิ ผู้ผลิตรายการ หรือผู้สื่อข่าว อาจไม่ได้ประสิทธิภาพมากนัก เพราะบุคคลต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนดำเนินงานภายใต้นโยบายขององค์กร คุณภาพของเนื้อหารายการจะออกมาในลักษณะใดขึ้นอยู่กับนโยบายที่ผู้บริหารองค์กรกำหนด
2) กสทช. ควรมีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างสถานีโทรทัศน์ที่ผลิตรายการเชิงพาณิชย์โดยมุ่งเน้นจำนวนผู้ชม กับสถานีโทรทัศน์ที่ผลิตรายการเพื่อสร้างสรรค์สังคม เพื่อมิให้สถานีโทรทัศน์มุ่งเน้นการผลิตรายการที่มีผู้ชมเป็นจำนวนมาก โดยไม่สนใจคุณภาพของเนื้อหารายการสำหรับเด็ก และเยาวชน จนนำไปสู่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ชมและสังคม เช่น มีการเก็บจัดสรรค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเชิงธุรกิจเพื่ออุดหนุนการผลิตเนื้อหาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็ก และเยาวชน เป็นต้น

วันที่เผยแพร่ : Nov 30, 2021
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 328
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจ้างที่ปรึกษารายการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
300 a : Total pages 
328 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

สำนักงาน กสทช. มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้รับความสะดวกสบาย ได้รับการนำเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อการสนับสนุนความปลอดภัย การวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาบริการของสำนักงาน กสทช. ให้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือก กดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้ทุกประเภท ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบว่าหากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ การนำเสนอเนื้อหาและการใช้งานเว็บไซต์จะไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ โดยผู้เข้าชมสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้

นโยบายคุกกี้ ยอมรับ