• NBTC E-Lib_082020
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2563

“วช. ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ อย่างต่อเนื่องทุกปีโดยใช้แนววิธีการปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลที่่ใช้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อนำข้อมูลที่่ได้มาใช้ประกอบในการจัดทำดัชนีวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และใช้จัดทำตัวชี้วัด ความสามารถในการแข่งขันในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ และใช้จัดอันดับ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมกับมีการดำเนินงานเชื่อมโยงกับสำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในกรอบการดำเนินงานที่่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ด้าน อววน. ของประเทศ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น การสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศจึงเป็นภารกิจที่ิมีความสำคัญยิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2563” จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานด้านนโยบาย ผู้บริหาร นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป”

วันที่เผยแพร่ : Nov 20, 2021
สำนักพิมพ์ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หมวดหมู่ : หนังสือวิชาการ
จำนวนหน้า : 90
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2563 
300 a : Total pages 
90 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น