• NBTC E-Lib_082020
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
งานงวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและวิจัยความตระหนักรู้ในสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

งานงวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและวิจัยความตระหนักรู้ในสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในปัจจุบันนี้ บริการโทรคมนาคมถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตอย่างหนึ่งของประชาชนที่สำคัญมาก แม้ว่ากิจการโทรคมนาคมได้มีการพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างมากและสามารถรองรับการใช้งานผ่านผู้ใช้บริการในบริบทที่ต่างกันและรูปแบบของบริการโทรคมนาคมเองก็มีความหลากหลายมากขึ้นนั้น แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาในการใช้บริการโทรคมนาคมจำนวนมาก ดังนั้น ความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมจึงมีความสำคัญ เพราะเป็นตัวบ่งบอกถึงความรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมประเภทต่างๆ รวมถึงการใช้สิทธิประเภทต่างๆ เมื่อผู้บริโภคประสบกับปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้บริการโทรคมนาคม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสำรวจเกี่ยวกับความตระหนักรู้ในสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เพื่อจะได้นำผลการสำรวจ และประเด็นปัญหาที่สำคัญด้านความตระหนักรู้จากการสำรวจความเห็นของผู้บริโภคมาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

วันที่เผยแพร่ : Nov 18, 2021
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 630
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
งานงวดที่ 3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (ฉบับปรับปรุง) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและวิจัยความตระหนักรู้ในสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม 
300 a : Total pages 
630 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น