• NBTC E-Lib_082020
  • Mobile Application NBTC E-Library
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตาม และประเมินผลแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562-2566) ในระยะ 2 ปี

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตาม และประเมินผลแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562-2566) ในระยะ 2 ปี ในการนี้ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานตรวจสอบติดตาม และประเมินผลแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562-2566) ในระยะ 2 ปี โดยมีประเด็นสำคัญในการติดตามและประเมินผล 6 ประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการโทรคมนาคม และการใช้กรอบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและเป็นมาตรฐาน เพื่อความมีคุณภาพของผลลัพธ์ในการศึกษา ได้แก่ หลักนโยบายระดับชาติ รูปแบบการประเมินซิปป์ และกรณีศึกษาจากต่างประเทศ (Benchmarking)

วันที่เผยแพร่ : Oct 20, 2021
สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.)
จำนวนหน้า : 530
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตาม และประเมินผลแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562-2566) ในระยะ 2 ปี 
300 a : Total pages 
530 
260 b : Name of publisher 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) 
260 c : Date of publication 
2564 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น