• NBTC E-Lib_082020
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
  • Mobile Application NBTC E-Library
รายงานประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“การพัฒนากฎหมายให้ดีเพื่อให้ประชาชนมีคุุณภาพชีวิตที่่ดีขึ้น คือเป้าหมายการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตอันเนื่องมาจากการแพร่่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เป็นครั้งแรก สำนักงานฯ ได้เร่งดำเนินการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่่สำคัญหลายฉบับเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่่ได้้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว รวมทั้งได้จัดทำร่างกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของสำนักงานฯ นั่นคือ การจัดทำกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายที่มีคุณภาพและกฎหมายที่่ใช้บังคับต้องไม่สร้างภาระแก่ประชาชน จัดทำกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนากฎหมายของประเทศให้ทันสมัย โดยในส่วนนี้ได้มีการประกาศรายชื่อกฎหมาย ที่่ต้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 รวมทั้งยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของประชาชน”

วันที่เผยแพร่ : Oct 08, 2021
สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวดหมู่ : รายงานประจำปี
จำนวนหน้า : 156
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
300 a : Total pages 
156 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น