• NBTC E-Lib_082020
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
  • Mobile Application NBTC E-Library
แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน วิทยาการคำนวน Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

Coding เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาการคำนวน และเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีเป้าหมายเพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นไปตามเป้าหมายด้านผู้เรียนที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579

วันที่เผยแพร่ : Sep 23, 2021
สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หมวดหมู่ : หนังสือวิชาการ
จำนวนหน้า : 222
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน วิทยาการคำนวน Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
300 a : Total pages 
222 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
260 c : Date of publication 
2564 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น