• NBTC E-Lib_082020
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
  • Mobile Application NBTC E-Library
รายงานประจำปี 2563 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มุ่งเน้นสร้างสรรค์การบริการวิชาการ ที่มีมาตรฐานสูงตามหลักวิชาการ และส่งมอบผลงานบริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรธุรกิจ และองค์กรระหว่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ 2563 นับเป็นปีที่ 43 ของศูนย์บริการวิชาการที่ได้ดำเนินการมา โดยมีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 628 โครงการ และมีมูลค่าโครงการรวม 239.19 ล้านบาท นอกจากนี้ ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดทำรายงานประจำปี พัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้งการจัดกิจกรรม NCC Forum เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิแก่สาธารณะ และเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นการเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ และผลงานบริการวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร สังคมและประเทศชาติ ศูนย์บริการวิชาการ ขอขอบคุณหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ได้ใช้บริการของศูนย์บริการวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของสถาบันทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์บริการวิชาการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีตลอดไป

สำนักพิมพ์ : ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์ : 2564
หมวดหมู่ : รายงานประจำปี
จำนวนหน้า : 32
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB004457 รายงานประจำปี 2563 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
รายงานประจำปี 2563 ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
300 a : Total pages 
32 
050 b : Publish Year 
2564 
260 b : Name of publisher 
ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
500 a : Resource Type 
Book 
041 a : Language 
tha 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น