• NBTC E-Lib_082020
  • A book about with NBTC e - Library Ep.5
  • Facebook Page
  • MEGATECH BOOK
  • มาทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.”
  • Mobile Application NBTC E-Library
การสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรม และทัศนคติในอนาคตของชาวดิจิทัลไทย

ผลการวิจัยพบว่า ตามมุมมองของชาวดิจิทัลไทย การพัฒนาเทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรม การปฏิสัมพันธ์ และบรรทัดฐานสังคมเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงทำให้เกิดการสร้างแบบแผนใหม่ เช่น การใช้ภาษา วิธีคิดต่อการใช้ชีวิต การจัดการชีวิต การเรียนรู้ การทำงานในองค์กร ความสัมพันธ์ในครอบครัว การสร้างและนำเสนอตัวตน การเลือกปฏิบัติต่อกัน การตัดสินความผิดชอบชั่วดี และการโต้แย้งต่อหลักคุณธรรม ตลอดจนการที่สถาบันทางสังคมได้รับผลกระทบในเชิงโครงสร้าง เกิด“ความเหลื่อมล้ำ” ในมิติทางสังคมรูปแบบต่างๆ เช่น โอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบปัญหาสุขภาพรูปแบบใหม่ๆ อันเป็นผลพวงมาจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีอีกด้วย

วันที่เผยแพร่ : May 21, 2021
สำนักพิมพ์ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
จำนวนหน้า : 202
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

Preview Book

MARC Information

245 a : Title 
การสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรม และทัศนคติในอนาคตของชาวดิจิทัลไทย 
300 a : Total pages 
202 
650 a : Subject 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น