แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563

สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 โดยถ่ายทอดนโยบายและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลงสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ นโยบาย กสทช. และสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม และแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. บับที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติงานประจำปี และติดตามผลการดำเนินงานประจำปี ในภาพรวมของสำนักงาน กสทช. เพื่อรายงานต่อเลขาธิการ กสทช. และคณะกรรมการบริหารงานของสำนักงาน กสทช. ต่อไป

วันที่เผยแพร่ : Oct 02, 2020
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 75 หน้า
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2563 
300 a : Total pages 
75 หน้า 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น