รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สืบเนื่องจาก มีการร้องเรียนในประเด็นเรื่องความเหมาะสมของเนื้อหารายการ โดยเฉพาะรายการที่จัดอยู่ในประเภทข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องโดยตลอด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลคุณภาพของเนื้อหารายการที่มีการนำเสนอทางช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลจากการประกอบการ และให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ดังกล่าว ทั้งด้านป้องกัน ส่งเสริม สนับสนุน ลงโทษ และกระตุ้นจิตสานึกของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนการเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยผ่านขบวนการประเมินผลจากผู้มีส่วนได้เสียจากการประกอบการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลของสานักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

วันที่เผยแพร่ : Sep 29, 2020
สำนักพิมพ์ : สำนักงาน กสทช.
จำนวนหน้า : 292
ความนิยม :
จำนวนที่มีให้บริการ ไม่จำกัด
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
300 a : Total pages 
292 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กสทช. 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น