รายงานประจำปี 2558 สถาบันการบินพลเรือน

รายงานประจำปี 2558 สถาบันการบินพลเรือน แผนการดำเนินงานระยะสั้นหรือแผนประจำปี แผนดำเนินงานระยะยาว แผนวิสาหกิจ แผนงานทางธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ของ สบพ. สบพ. ได้กำหนดแนวทางการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพการดำเนินงานมากขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้และลดการสนับสนุนจากภาครัฐ จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสถาบันการบินพลเรือนปี2558-2567 (ระยะเวลา 10 ปี)และ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ซึ่งแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของสบพ. จะประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ได้แก่1) การสร้างรายได้ 2) การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะครอบคลุมผังแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ของสบพ. ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานประกอบด้วย กลยุทธ์ 6 ด้าน ได้แก่กลยุทธ์ที่ 1 ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ครอบคลุมทั้งหลักสูตรอนุปริญญาปริญญาตรี ปริญญาโทและ หลักสูตรฝึกอบรม กลยุทธ์ที่ 2 ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและการฝึกอบรม กลยุทธ์ที่ 3 ด้านการพัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพภูมิทัศน์ กลยุทธ์ที่ 4 นโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ที่ 5 ด้านธุรกิจและบริการเสริม กลยุทธ์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการตามกลยุทธ์ทั้ง 6 ด้าน มีจำนวน 68 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,279.300 ล้านบาท ประกอบด้วย แผนปรับปรุงโครงสร้างฯ เชิงยุทธศาสตร์ 67 โครงการ(วงเงิน 388.3800 ล้านบาท) และโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 1“เป็นcD/VCD ที่มีให้บริการตัวเล่มที่ชั้นบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน กสทช.”

วันที่เผยแพร่ : Apr 01, 2020
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เท่านั้น
หมวดหมู่ : 300-สังคมศาสตร์
ชุด : -
ความนิยม :
บาร์โค้ด ชื่อเรื่อง สถานะ
PB002847 รายงานประจำปี 2558 สถาบันการบินพลเรือน อยู่บนชั้นวางหนังสือ เข้าสู่ระบบ
แชร์ข้อมูลไปยัง :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานประจำปี 2558 สถาบันการบินพลเรือน 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ส3ร6 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น