แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
1.1 เพศ
  ชาย
  หญิง
1.2 อายุ
  ต่ำกว่า 18 ปี
  18 – 25 ปี
  26 – 35 ปี
  36 – 50 ปี
  50 ปี ขึ้นไป
1.3 อาชีพ
  นักเรียน/นักศึกษา
  ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  พนักงานองค์กรอิสระ
  พนักงานบริษัทเอกชน
  ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว
  อื่นๆ
1.4 วัตถุประสงค์ในการเข้าใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
  ค้นหาข้อมูลทั่วไป
  ค้นหาข้อมูลเพื่อการศึกษา
  ต้องทราบข่าว/วารสาร/กิจกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
  ติดต่อขอรับบริการ Wi-Fi
  อื่นๆ
1.5 ความถี่ในการเข้าใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
  1-2 ครั้ง/เดือน
  3-5 ครั้ง/เดือน
  6-10 ครั้ง/เดือน
  มากกว่า 10 ครั้ง/เดือน
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
2.1. สิ่งอำนวยความสะดวกของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
2.2. ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
2.3. ความสุภาพและกิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ควรปรับปรุง
ส่วนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ยกเลิก