ค้นหาตามหมวดหมู่

ค้นหาจากหมวดหมู่ :
 • ระบบทศนิยมดิวอี้
  • 000 เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป (Generalities)
   • 000 คอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไป
   • 010 บรรณานุกรม แคตตาล็อก
   • 020 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
   • 030 หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม
   • 040 ยังไม่กำหนดใช้
   • 050 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และดรรชนี
   • 060 องค์การต่างๆ พิพิธภัณฑวิทยา
   • 070 วารสารศาสตร์ การพิมพ์
   • 080 ชุมนุมนิพนธ์
   • 090 ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือหายาก
  • 100 ปรัชญา (Philosophy)
   • 100 ปรัชญา
   • 110 อภิปรัชญา
   • 120 ญาณวิทยา ความเป็นเหตุผล ความเป็นมนุษย์
   • 130 จิตวิทยานามธรรม
   • 140 แนวความคิดปรัชญาเฉพาะกลุ่ม
   • 150 จิตวิทยา
   • 160 ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา
   • 170 จริยศาสตร์ ศีลธรรม
   • 180 ปรัชญาสมัยโบราณ สมัยกลาง ตะวันออก
   • 190 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่
  • 200 ศาสนา (Religion)
   • 200 ศาสนา
   • 220 ไบเบิล
   • 230 เทววิทยาตามแนวคริสต์ศาสนา
   • 240 ศีลธรรมชาวคริสต์ การอุทิศเพื่อศาสนา
   • 250 คริสต์ศาสนาในท้องถิ่นและระเบียบแบบแผนปฏิบัติ
   • 260 สังคมชาวคริสต์ เทววิทยาทางศาสนา
   • 270 ประวัติคริสต์ศาสนา
   • 280 นิกายต่างๆ ในคริสต์ศาสนา
   • 290 ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ
  • 300 สังคมศาสตร์ (Social sciences)
   • 300 สังคมศาสตร์
   • 320 รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
   • 330 เศรษฐศาสตร์
   • 340 กฎหมาย
   • 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
   • 360 ปัญหาสังคม การบริหารสังคม สมาคม
   • 370 การศึกษา
   • 380 การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง
   • 390 ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา
  • 400 ภาษาศาสตร์ (Language)
   • 400 ภาษา
   • 410 ภาษาศาสตร์
   • 420 ภาษาอังกฤษ
   • 430 ภาษาเยอรมัน
   • 440 ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์
   • 450 ภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน
   • 460 ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
   • 470 ภาษาละติน
   • 480 ภาษากรีก
   • 490 ภาษาอื่นๆ
  • 500 วิทยาศาสตร์ (Science)
   • 500 วิทยาศาสตร์
   • 510 คณิตศาสตร์
   • 520 ดาราศาสตร์
   • 530 ฟิสิกส์
   • 540 เคมี
   • 550 วิทยาศาสตร์โลก
   • 560 บรรพชีวินวิทยา
   • 570 ชีววิทยา
   • 580 พฤกษศาสตร์
   • 590 สัตววิทยา
  • 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี (Technology)
   • 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
   • 610 แพทยศาสตร์
   • 620 วิศวกรรมศาสตร์
   • 630 เกษตรศาสตร์
   • 640 คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว
   • 650 การจัดการธุรกิจ
   • 660 วิศวกรรมเคมี
   • 670 โรงงานอุตสาหกรรม
   • 680 สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร
   • 690 การก่อสร้าง
  • 700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation)
   • 700 ศิลปกรรม การบันเทิง
   • 710 ภูมิสถาปัตย์
   • 720 สถาปัตยกรรม
   • 730 ประติมากรรม
   • 740 การวาดเขียน มัณฑนศิลป์
   • 750 จิตรกรรม ภาพเขียน
   • 760 ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟิก
   • 770 การถ่ายรูป ภาพถ่าย
   • 780 ดนตรี
   • 790 การบันเทิง นันทนาการ กีฬา
  • 800 วรรณคดี (Literature)
   • 800 วรรณกรรม วรรณคดี
   • 810 วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ
   • 820 วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษโบราณ
   • 830 วรรณคดีภาษาเยอรมัน
   • 840 วรรณคดีภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์
   • 850 วรรณคดีภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน
   • 860 วรรณคดีภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
   • 870 วรรณคดีภาษาละติน
   • 880 วรรณคดีภาษากรีก
   • 890 วรรณคดีภาษาอื่นๆ
  • 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography)
   • 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
   • 910 ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
   • 920 ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   • 930 ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ
   • 940 ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก
   • 950 ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก
   • 960 ประวัติศาสตร์แอฟริกา
   • 970 ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ
   • 980 ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้
   • 990 ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆ ของโลก
  • นวนิยาย
  • นิตยสาร
  • วารสารต่างประเทศ
  • Multimedia
  • วารสาร
ผลการค้นหา : กรุณาระบุหมวดหมู่
No ชื่อรายการ
กรุณาระบุหมวดหมู่ที่ต้องการ