หน้าแรก > หนังสือ > รายละเอียด

Description

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 อาญา


ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 อาญา
ผู้แต่ง : พิชัย นิลทองคำ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เท่านั้น
หมวดหมู่ : 340 กฎหมาย
จำนวนการเรียกดู (View) : 52
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   Book

รายละเอียด
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 อาญา ในปัจจุบันกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ของประเทศไทย ได้บัญญัติรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน เรียกชื่อว่า "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์" แบ่งออกเป็น 6 บรรพ คือ บรรพ 1 ว่าด้วยหลักทั่วไป บรรพ 2 ว่าด้วยหนี้ บรรพ 3 ว่าด้วยเอกเทศสัญญา บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สิน บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว และบรรพ 6 ว่าด้วยมรดก


แสดงความคิดเห็น