หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (7) ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (พ.ศ.2561 - 2580)


ชื่อหนังสือ : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (7) ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (พ.ศ.2561 - 2580)
ผู้แต่ง : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เท่านั้น
หมวดหมู่ : 330 เศรษฐศาสตร์
จำนวนหน้า : 15
จำนวนการเรียกดู (View) : 78
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (7) ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (พ.ศ.2561 - 2580) ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ พลังงาน ดิจิทัล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศที่ครอบคลุมพื้นที่ รวมถึงสามารถรองรับความต้องการของประชาชนทั้งในระดับครัวเรือนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวได้ในระดับหนึ่ง


แสดงความคิดเห็น