หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (6) ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (พ.ศ.2561 - 2580)


ชื่อหนังสือ : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (6) ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (พ.ศ.2561 - 2580)
ผู้แต่ง : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เท่านั้น
หมวดหมู่ : 330 เศรษฐศาสตร์
จำนวนหน้า : 15
จำนวนการเรียกดู (View) : 65
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (6) ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (พ.ศ.2561 - 2580) แนวโน้มการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองให้สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง


แสดงความคิดเห็น