หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (4) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (พ.ศ.2561 - 2580)


ชื่อหนังสือ : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (4) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (พ.ศ.2561 - 2580)
ผู้แต่ง : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เท่านั้น
หมวดหมู่ : 330 เศรษฐศาสตร์
จำนวนหน้า : 22
จำนวนการเรียกดู (View) : 66
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (4) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (พ.ศ.2561 - 2580) การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากประสิทธิภาพมาเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม


แสดงความคิดเห็น