หน้าแรก > หนังสือ > รายละเอียด

Description

คำถาม 108 เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman)


ชื่อหนังสือ : คำถาม 108 เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน (Ombudsman)
ผู้แต่ง : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักพิมพ์ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนการเรียกดู (View) : 26
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   Book

รายละเอียด
คำถาม 108 เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม แก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ และแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจาก การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมนั้น


แสดงความคิดเห็น