หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

คู่มือการดำเนินงานผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 77 จังหวัด


ชื่อหนังสือ : คู่มือการดำเนินงานผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 77 จังหวัด
ผู้แต่ง : สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนหน้า : 39
จำนวนการเรียกดู (View) : 153
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 77 จังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางการเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ประกอบด้วย ทิศทางของแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2562 – 2566) สถานการณ์กิจการโทรคมนาคมที่ผ่านมา การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะ สถานการณ์เรื่องร้องเรียนด้านกิจการโทรคมนาคม ความสำคัญของผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ความเป็นเครือข่าย (Network) ภาวะผู้นำของการเป็นผู้นำเครือข่ายในยุคไทยแลนด์ 4.0 บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการจัดกระบวนการเรียนรู้และกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการจัดกิจกรรมของผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 77 จังหวัด ให้แก่ผู้บริโภคและประชาชนทั้งในระดับอำเภอและตำบล


แสดงความคิดเห็น