หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

สรุปผลที่สำคัญการมีอุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์ในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1)


ชื่อหนังสือ : สรุปผลที่สำคัญการมีอุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์ในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1)
ผู้แต่ง : กองสถิติเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมวดหมู่ : 620 วิศวกรรมศาสตร์
จำนวนหน้า : 35
จำนวนการเรียกดู (View) : 47
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจการมีอุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์ในครัวเรือนเป&นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2โดยความรวมมือระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สำรวจการมีอุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์ภายในครัวเรือนของประชาชน ซึ่งรวบรวมขออมูลในไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม) พ.ศ. 2561 จากครัวเรือนตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล เพื่อเก็บรวบรวมข์อมูลเกี่ยวกับการมีการใช้อุปกรณ์ในการรับชมรายการโทรทัศน์ โครงข่ายต่าง ๆ ที่รับชม เชน ลักษณะอุปกรณ์โทรทัศน์ที่ใช้ในการรับชม ประเภทโครงข่ายที่รับชม ตลอดจนพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทัศน์ของครัวเรือน


แสดงความคิดเห็น