หน้าแรก > E-Book > รายละเอียด

Description

บทสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาสภาพตลาดและพฤติกรรมของผู้รับชม เพื่อกำหนดนโยบายกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป


ชื่อหนังสือ : บทสรุปผู้บริหาร โครงการศึกษาสภาพตลาดและพฤติกรรมของผู้รับชม เพื่อกำหนดนโยบายกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ผู้แต่ง : TIME CONSULTING
สำนักพิมพ์ : กสทช.
หมวดหมู่ : 350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ กองทัพ
จำนวนหน้า : 10
จำนวนการเรียกดู (View) : 31
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   E-Book

รายละเอียด
นับตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนผ่านจากการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมโทรทัศน์ โดยได้ลดข้อจำกัดเรื่องการเข้าสู่ตลาดและจำนวนช่องรายการ ทำให้ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ต่างๆ สามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น


แสดงความคิดเห็น