หน้าแรก > หนังสือ > รายละเอียด

Description

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS


ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ วังจีน
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เท่านั้น
หมวดหมู่ : 000 คอมพิวเตอร์ ความรู้ทั่วไป
จำนวนการเรียกดู (View) : 56
ประเภทสือที่เกี่ยวข้อง :   Book

รายละเอียด
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในรูปของงานวิจัยที่ผู้อ่านทั่วไปสามารถอ่านและเข้าใจได้ นอกเหนือจากการแปลผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้โปรแกรม SPSS มาวิเคราะห์กับข้อมูลตัวอย่าง ส่วนเนื้อหาทางด้านสถิติมีการปรับเปลี่ยนสถิติที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายตัวแปรออกไป แต่เนื้อหาในส่วนอื่นๆ ยังคงเดิม โดยมีรายละเอียดหลักๆ ดังนี้ -ขั้นตอนการทำวิจัย -วิธีการเลือกและการกำหนดข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย -การตรวจสอบเครื่องมือและข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย -การจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ -การนำเสนอข้อมูลและบรรยายลักษณะข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ -การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การเลือกตัวอย่าง และการกำหนดขนาดตัวอย่าง


แสดงความคิดเห็น